close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • PASZPORT

 • Ambasada RP w Wellington informuje, że od dnia 28.08.2006 prowadzi wszelkie sprawy paszportowe dla obywateli polskich przebywających w Nowej Zelandii.

   

  WNIOSKI O NADANIE NUMERU PESEL I REALIZACJA SPRAW PASZPORTOWYCH

   

   

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.) zmieniająca m. in. zakres danych wymaganych do nadania numeru PESEL dla osób przebywających za granicą, ubiegających się o wydanie paszportu w Ambasadzie lub Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RP, w którym odbywa się wydruk wszystkich paszportów biometrycznych, trwają prace dostosowujące centralną ewidencję wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych oraz paszportowy system obsługi obywatela stanowiące Paszportowy System Informacyjny do współpracy z uruchomionym z dniem 1 marca 2015 r. nowym rejestrem PESEL wchodzącym w skład Systemu Rejestrów Państwowych

   

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dokłada  wszelkich starań, aby prace te zostały jak najszybciej ukończone.

   

  Konsekwencją zmian są utrudnienia w bieżącej realizacji spraw paszportowych, jakie odnotowują Konsulowie. Jednym z utrudnień jest brak możliwość pobrania danych biometrycznych do wniosku paszportowego przed nadaniem numeru PESEL.  Oznacza to, że dane biometryczne mogą być pobrane wyłącznie od osoby posiadającej numer PESEL.

   

   

  W związku z powyższym, osoby które mają zamiar złożyć wniosek paszportowy w Ambasadzie RP, a które nie posiadają jeszcze numeru PESEL powinny najpierw wystąpić o  jego nadanie. W tym celu wypełnić należy formularz wniosku o nadanie nr PESEL i przesłać go wraz z kopią polskiego aktu urodzenia (w przypadku mężatek również kopią polskiego aktu małżeństwa) na adres Ambasady RP w Wellington.

   

   

  Jednocześnie podkreślamy, że urzędy konsularne nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe utrudnienia w bieżącej realizacji spraw paszportowych.


   

   

  PODSTAWA PRAWNA

   

  Zasady wystawiania polskich dokumentów paszportowych określa Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (Dziennik Ustaw z 2006 roku, nr 143, poz. 1027) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2002r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 114, poz. 991, z 2006r. nr 130, poz. 904).

  Zgodnie z Ustawą, każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

   


  RODZAJE WYDAWANYCH PASZPORTÓW

   

  A. Paszport (biometryczny) posiadający mikroprocesor z danymi biometrycznymi (wizerunek twarzy i odciski palców) posiadacza paszportu. Paszport ten jest wydawany:

   

  -  osobom pełnoletnim oraz dzieciom powyżej 13 roku życia - z okresem ważności 10 lat;

  -  dzieciom do 13 lat - z okresem ważności 5 lat.

   

  B. Paszport tymczasowy (bez elementów biometrii) bez mikroprocesora z okresem ważności 12 miesięcy. Paszport ten jest wydawany:

   

  - osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu (biometrycznego);

  - osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;

  - osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych wypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.

   


  PRZEDŁUŻANIE TERMINÓW WAŻNOŚCI PASZPORTÓW

   

  Paszportów nie odnawia się i nie przedłuża terminu ich ważności; w miejsce tych, które utraciły ważność lub wymieniane są z innych powodów, wystawia się nowe.

   


  WPISYWANIE DZIECI DO PASZPORTÓW RODZICÓW

   

  Od dnia 28 sierpnia 2006r. nie dokonuje się wpisów dzieci do paszportów rodziców.

   

  Dodatkowo, z dniem 26 czerwca 2012r. utraciły ważność wszystkie dotychczasowe wpisy dzieci zamieszczone w paszportach rodziców. Po tej dacie osoby małoletnie nie mogą przekraczać granicy na podstawie wpisu do paszportu rodzica.

  Małoletni powinni posiadać oddzielny dokument paszportowy, a wpisy danych dziecka w paszporcie rodziców tracą ważność i nie będą stanowić podstawy do przekroczenia granicy.

   


  SKŁADANIE WNIOSKÓW I ODBIÓR PASZPORTÓW

   

  Złożenie wniosku o wydanie paszportu oraz odbiór paszportu następuje osobiście.

   

  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice wspólnie lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez notariusza polskiego albo przez nowozelandzkiego Notary Public (w tym przypadku dokument powinien zostać opatrzony specjalnym potwierdzeniem - Apostille).

  Do takiej zgody należy dołączyć poświadczoną notarialnie kopię polskiego paszportu lub dowodu osobistego drugiego rodzica. Jeżeli drugi rodzic nie jest obywatelem polskim należy załączyć poświadczoną notarialnie kopię ważnego paszportu zagranicznego lub innego ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. prawa jazdy).

  W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

   

  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

   

  Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej, która ukończyła 5 lat oraz osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie, jest wymagana ich obecność.

   

  Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

   

  W przypadku obywateli polskich mieszkających za granicą w znaczącej odległości od polskiego przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularnego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie paszportu. Wówczas paszport może zostać odesłany na wskazany adres w danym okręgu konsularnym (w przypadku Ambasady RP w Wellington jest to teren Nowej Zelandii), z uwzględnieniem bezpieczeństwa przekazywanego dokumentu oraz osobistego odbioru przez zainteresowaną osobę.

  W takich przypadkach wymagana jest kurierska koperta zwrotna na przesyłkę poleconą (na podpis).

   


  OBOWIĄZEK WYMIANY DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

   

  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania następujących danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL, osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa powyżej, wynosi 90 dni.

  Dokument paszportowy traci ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych, o których mowa powyżej, albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.

   


  UTRATA DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

   

  Utratę dokumentu paszportowego należy zgłosić bezzwłocznie w najbliższym polskim urzędzie paszportowym osobiście lub pisemnie na formularzu Zgłoszenia terminu i okoliczności utraty paszportu.

  W celu potwierdzenia tożsamości osoby składającej zgłoszenie należy przedstawić ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.


  OPŁATY

   

  Wysokość i sposób pobierania opłat określa Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie opłat konsularnych.

   

  Opłaty można wnosić w siedzibie Ambasady gotówką lub czekiem bankowym (czek wystawiony na "Polish Embassy").

   


  WNIOSKI PASZPORTOWE

   

  W związku z wejściem w życie, w dniu 18 czerwca 2009r., rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia (Dz. U. z 19 czerwca 2009r. Nr 95, poz. 795) oraz wynikającą z niego koniecznością złożenia odcisków palców przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego, z dniem 14 października 2009r. Ambasada RP w Wellington zaprzestała wysyłania wniosków paszportowych za pośrednictwem poczty.

  Jednocześnie informujemy, że wniosek paszportowy wypełnia się na miejscu w Ambasadzie.

   

  Do wypełnienia wniosku potrzebne są następujące dane dotyczące osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, nazwisko poprzednio używane w przypadku zmiany, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, obywatelstwo, numer PESEL, adres stałego zamieszkania za granicą, ostatni adres zamieszkania w Polsce, rysopis (wzrost w centymetrach, kolor oczu oraz znaki szczególne), seria i numer ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz data jego wydania i nazwa urzędu wydającego.

   

  Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie spotkania drogą telefoniczną lub elektronicznie.

   


  UWAGA

   

  Przyjmowane są tylko wnioski zawierające komplet dokumentów.

   

  Okres oczekiwania na paszport 10-letni wynosi ok. 6 tygodni.  Paszporty po wydrukowaniu przesyłane są z Polski do Ambasady, w związku z tym nie jest możliwe określenie terminu ich doręczenia  osobie aplikującej. O fakcie nadejścia paszportu osoby zainteresowane będą informowane pisemnie lub telefonicznie.

   

  Osoby dokonujące rezerwacji miejsc lub wykupujące bilety w celu odbycia podróży za granicę, przed otrzymaniem paszportu,  czynią to na własną odpowiedzialność. Ambasada RP w Wellington nie  gwarantuje wydania  i   doręczenia  paszportu   na   dzień żądany przez wnioskodawcę oraz nie odpowiada za szkody i koszty mogące powstać z powodu braku paszportu w dniu wyjazdu.

   

  W momencie wyjazdu z Polski paszport musi być jeszcze ważny przynajmniej 6 miesięcy.


  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: