close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 1 lipca 2011

  W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku Polska przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej. Głównym zadaniem polskiej prezydencji jest wprowadzenie Unii Europejskiej na tory szybkiego wzrostu gospodarczego i wzmocnienie siły politycznej wspólnoty.

  Aby ten cel zrealizować, Polska Prezydencja skupia się na trzech podstawowych priorytetach:

  1. Integracja europejska jako źródło wzrostu

  2. Bezpieczna Europa

  3. Europa korzystająca na otwartości

  Do celów Polskiej Prezydencji należą także:

  • zakończenie negocjacji członkowskich z Chorwacją i podpisanie traktatu akcesyjnego, tak by członkostwo było możliwe w 2013r.
  • zakończenie negocjacji stowarzyszeniowych z Ukrainą i podpisanie traktatu stowarzyszeniowego
  • rozwój Partnerstwa Wschodniego oraz polityki sąsiedztwa
  • przyspieszenie negocjacji członkowskich z Turcją
  • nadanie Serbii statusu kandydata i rozpoczęcie negocjacji członkowskich
  • negocjacje budżetowe na lata 2014-2020
  • wzmocnienie polityki spójności
  • rozwój wymiaru militarnego i polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej
  • walka z nielegalną imigracją
  • rozwój jednolitego rynku
  • wspólna polityka energetyczna, wymiar bezpieczeństwa energetyki
  • wzrost konkurencyjności UE na arenie międzynarodowej (w tym poprzez wzrost kapitału intelektualnego)
  • zmniejszanie różnic w stanie zdrowia społeczeństw Europy.
   
   

  LOGO PREZYDENCJI

  logo polskiej prezydencji

  Logo swoją formą wizualną kojarzy się z pozytywną energią, jest dynamiczne i zwrócone ku przyszłości. Ma symbolizować idee wspólnoty, integracji, spójności działań i solidarności. Połączone strzałki są synonimem rozwoju i wzrostu, a zastosowane kolory pochodzą z flag państwa członkowskich UE. Logo prezydencji ma pokazać Polskę jako nowoczesne i młode duchem państwo, potrafiące inicjować pozytywne zmiany w całej Europie.

  Logo jest nieodłącznym, wizualnym symbolem każdej unijnej prezydencji. To coś więcej niż tylko znak graficzny: to komunikat, który państwo przekazuje o sobie i o nastawieniu, jakie ma na czas sześciu miesięcy przewodzenia w Unii.

  Autorem projektu jest Jerzy Janiszewski, ceniony na całym świecie scenograf i grafik. To właśnie on – niemal dokładnie 31 lat temu, podczas Strajków Sierpniowych (1980 r.) – zaprojektował znane dziś na całym świecie logo „Solidarności”. Stało się ono historycznym symbolem polskiej drogi do wolności i demokratycznych przemian w tej części świata. Namalowany pędzlem napis "Solidarność" obiegł cały świat, stając się jednym z najbardziej znanych znaków graficznych światowej kultury.


  O POLSCE

   
  Polska Kuchnia - ciekawie i nowocześnie zaprezentowana, ilustrowana broszura z polskimi przepisami kulinarnymi
   
  Publikacja GUS o Polsce  - podstawowe dane o sytuacji socjo-ekonomicznej w Polsce, główne trendy zaobserwowane od momentu akcesji do UE
   
  About POLSKA -  przewodnik po Polsce, życie, główne miasta, atrakcje turystyczne, kultura oraz wrażenia słynnych Polaków

  FILM PROMUJĄCY POLSKĄ PREZYDENCJĘ

   
   

  PREZYDENCJA W RADZIE UE - OGÓLNIE


  Czym jest Prezydencja?

  Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej sprawuje Prezydencję, czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej. W tym czasie państwo sprawujące Prezydencję staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i gra kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialne za organizację spotkań UE, nadaje kierunek polityczny Unii, dba o jej rozwój, integrację oraz bezpieczeństwo.
  1 lipca 2011 roku Polska objęła Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

  Co to jest Rada UE?

  Rada Unii Europejskiej jest głównym organem decyzyjnym Unii Europejskiej. Wraz z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim jest jednym z trzech głównych aktorów biorących udział w procesie decyzyjnym UE. Głównym zadaniem Rady jest przyjmowanie, wraz z Parlamentem, aktów prawa UE. Rada reprezentuje państwa członkowskie Unii. Rada nie ma swojego stałego składu: w posiedzeniach Rady uczestniczy zawsze jeden minister z każdego kraju Unii w zależności od poruszanej na posiedzeniu tematyki. Jeśli omawiane są np. problemy związane z edukacją, to w posiedzeniu biorą udział ministrowie edukacji. Tak więc decyzje podejmowane przez Radę UE to najczęściej kompromis wypracowany po żmudnych negocjacjach między wszystkimi członkami Unii.

  Rada Unii Europejskiej posiada swój Sekretariat Generalny, którego siedziba znajduje się w Brukseli i którego zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady.

  Jakie są główne zadania Prezydencji?

  Przygotowanie i sprawowanie Prezydencji w Radzie UE wiąże się z koniecznością koordynowania kilku tysięcy spotkań, zarówno formalnych (poświęconych omawianiu bieżących spraw), jak i nieformalnych (w celu wymiany poglądów w sprawach długoterminowych), w Brukseli, Luksemburgu oraz kraju Prezydencji, w tym także spotkań na najwyższym szczeblu (Rada Europejska, szczyty z przywódcami państw trzecich). Kluczową rolą Prezydencji jest wypracowywanie porozumień pomiędzy Państwami Członkowskimi szczególnie wtedy, gdy poruszane są kwestie drażliwe i kontrowersyjne.

  Innym zadaniem jest reprezentowanie Rady wobec instytucji UE, w szczególności wobec Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Zadanie to wymaga przede wszystkim biegłości proceduralnej i merytorycznej, zarówno na szczeblu politycznym, jak i przede wszystkim urzędniczym. Przez pół roku państwo sprawujące Prezydencję prowadzi prace Rady i kształtuje jej relacje z partnerami instytucjonalnymi, przewodniczy spotkaniom roboczym, a także regularnie informuje Parlament Europejski o prowadzonych pracach.

  W związku z powołaniem przez Traktat Lizboński stanowiska Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, dotychczasowe kompetencje Prezydencji w zakresie polityki zewnętrznej zostały ograniczone. Unia Europejska zyskała w tym zakresie większą „widoczność” i sprawność, również za pośrednictwem tworzonej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

   
   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: