close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 15 października 2012

  Ambasador Beata Stoczynska uczestniczyła w Konsultacjach 11-tej Edycji Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), które odbywały się w dniach 11 - 12 października 2012 w Suva, Fidżi. Konsultacjom współprzewodniczyli Alistair MacDonald, szef Delegacji Unii Europejskiej na Fidżi oraz Tuiloma Neroni Slade, Sekretarz Generalny Forum Wysp Pacyfiku.

  uczestnicy spotkania konsultacyjnego 11stej edycji EFR

  Uczestnicy spotkania konsultacyjnego 11-stej Edycji EFR

   

  Konsultacje zgromadziły przedstawicieli rządów krajów Forum Wysp Pacyfiku, państw członkowskich UE, wielu organizacji regionalnych, organizacji pozarządowych oraz partnerów na rzecz rozwoju.

   

  Celem konsultacji było zdefiniowanie potrzeb regionu na lata 2014-2020, wskazanie sektorów, które powinny być objęte projektami rozwojowym w ramach EFR. Uczestnicy określili rybołówstwo, handel, uzdatnianie wody pitnej, zdrowie, edukację, transport i komunikacja oraz tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, jako sfery, które najbardziej potrzebują wsparcia w ramach EFR.

   

  Chociaż ilość środków dostępnych w ramach 11. EFR jest wciąż nieznana, ważne jest, aby rozpocząć ten proces jak najszybciej.

   

  Polska, jako aktywny członek UE, w znacznym stopniu przyczynia się do EFR.

   

  Europejski Fundusz Rozwoju (EFR)

   

  Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) jest głównym instrumentem, za pomocą którego Wspólnota wspiera współpracę na rzecz rozwoju państw AKP (Kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku) oraz Krajów i Terytoriów Zamorskich (KTZ). Jego utworzenie przewidziano w traktacie rzymskim z 1957 r., początkowo z myślą o udzielaniu pomocy technicznej i finansowej krajom afrykańskim, w owym czasie wciąż skolonizowanym i połączonym więzami historycznymi z niektórymi państwami.

   

  Chociaż od 1993 r. na wniosek Parlamentu Europejskiego dla Funduszu zarezerwowano miejsce w budżecie WE, EFR nie wchodzi jeszcze w skład ogólnego budżetu WE. Jest finansowany przez państwa członkowskie i podlega własnym regułom finansowym, a jego zarządzaniem zajmuje się specjalny komitet.

   

  EFR składa się z wielu instrumentów, zwłaszcza dotacji, kapitałów ryzyka tzw. venture capital i pożyczek dla sektora prywatnego. Instrumenty Stabex i Sysmin, wspomagające odpowiednio sektor rolniczy i górniczy, zostały usunięte w ramach nowej umowy partnerskiej podpisanej w Kotonu w czerwcu 2000 r. W ramach tej umowy zreformowano także instrumenty EFR i wprowadzono system bieżącego aktualizowania planów, umożliwiający znaczniejszą elastyczność i przyznający większą odpowiedzialność krajom AKP.

   

  Pomoc rozwojowa udzielana przez EFR wpisuje się w szersze ramy europejskie. W Unii Europejskiej fundusze z budżetu ogólnego Wspólnoty mogą być wykorzystywane do pewnych działań.

   

  W ramach dziesiątego funduszu, obejmującego okres od 2008 do 2013 r., przewidziano pulę budżetową w wysokości 22,682 mld EUR. Z tej kwoty 21,966 mld EUR przyznano państwom AKP, 286 mln EUR – KTZ, a 430 mln EUR – Komisji z tytułu wydatków na wsparcie związane z programowaniem i wdrożeniem EFR. W szczególności kwota przyznana krajom AKP została rozdzielona w następujący sposób: 17,766 mld EUR na sfinansowanie krajowych i regionalnych programów orientacyjnych, 2,7 mld EUR na sfinansowanie współpracy pomiędzy krajami AKP oraz międzyregionalnej, 1,5 mld EUR na sfinansowanie instrumentu inwestycyjnego. Znaczna część budżetu jest poświęcona programom regionalnym, co podkreśla znaczenie regionalnej integracji gospodarczej dla rozwoju na szczeblu krajowym i lokalnym, któremu zapewnia ona podstawowe ramy. Stworzenie „kwot motywacyjnych” dla każdego kraju stanowi innowację 10. EFR.

   

  Państwa członkowskie UE zawierają także umowy dwustronne i podejmują własne inicjatywy z krajami rozwijającymi się, niefinansowane za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju lub innych funduszy wspólnotowych. (europa.eu)

  Group Photo 11th Meeting
  Fiji_1
  Fiji_2
  Fiji_3
  Fiji_4

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: