close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAKTYKI, WOLONTARIAT I STAŻ

 • Informacja ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP:

   

  Praktyki, wolontariat i staż odbywają się zarówno w Ministerstwie, jak i w placówkach zagranicznych, z wyłączeniem praktyk zawodowych, które odbywają się wyłącznie w Ministerstwie.

   

  Praktyki mogą się odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania w przypadku praktyk studenckich i zawodowych nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Praktyki studenckie i zawodowe są nieodpłatne. Praktyka absolwencka może być odbywana odpłatnie.

   

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

   

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
  • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych;
  • studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę absolwencką powinien spełniać następujące warunki:

   

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
  • być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej;
  • od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat.

  Kandydaci na praktyki zawodowe przyjmowani są na podstawie pisemnych umów o współpracy zawartych ze szkołami policealnymi.

   

  Wolontariat odbywa się na podstawie porozumienia pomiędzy wolontariuszem a MSZ lub placówką zagraniczną, z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

   

  W MSZ możliwe jest zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.  Staż taki może trwać do 12 miesięcy i jest finansowany ze środków Urzędu Pracy.

   

  Osoby ubiegające się o praktyki, staż lub wolontariat w MSZ lub w placówce zagranicznej proszone są o zapoznanie się z następującym aktem prawnym:

   

  Kompletne zgłoszenia na właściwych formularzach aplikacyjnych należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką/stażem/wolontariatem:

   

  1. Praktyki w Centrali MSZ – formularz należy przesłać na adres: Biuro Spraw Osobowych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: praktyki@msz.gov.pl, tel. 22 523 83 09 lub 22 523 82 78.
  2. Praktyki w placówce zagranicznej - formularz należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną na adres wybranej placówki zagranicznej.
  3. Aplikacje składane w formie kserokopii należy wypełnić czarnym długopisem . Dokumenty niekompletne, wypełnione nieczytelnie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

  W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną osoby zakwalifikowane na praktykę zobowiązane są przedłożyć oryginały dokumentów aplikacyjnych najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/stażu/wolontariatu.

   

  Szczegółowe informacje na temat praktyk, wolontariatu i stażu w MSZ oraz w placówkach zagranicznych można uzyskać przesyłając zapytanie do Biura Spraw Osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mailem na adres praktyki@msz.gov.pl.

   

  W przypadku praktyk w Ambasadzie RP w Wellingtonie, prosimy o kontakt drogą elektroniczną: wellington.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: