close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • PODSTAWA PRAWNA

   

  Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

  Zasady wystawiania polskich dokumentów paszportowych określa ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 758). Zgodnie z art. 43 ust. 1 wymienionej ustawy paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą – konsul.

  Konsul honorowy nie jest organem paszportowym i nie realizuje spraw paszportowych.

   


  RODZAJE WYDAWANYCH PASZPORTÓW

   

  A. Paszport (biometryczny) posiadający mikroprocesor z danymi biometrycznymi (wizerunek twarzy i odciski palców) posiadacza paszportu. Paszport ten jest wydawany:

  • osobom pełnoletnim oraz dzieciom powyżej 13 roku życia - z okresem ważności 10 lat;
  • dzieciom do 13 lat - z okresem ważności 5 lat.

   

  B. Paszport tymczasowy (bez elementów biometrii) bez mikroprocesora z okresem ważności 12 miesięcy. Paszport ten jest wydawany:

  • osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu (biometrycznego);
  • osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
  • osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych wypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;
  • osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;
  • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

  PRZEDŁUŻANIE TERMINÓW WAŻNOŚCI PASZPORTÓW

   

  Paszportów nie odnawia się i nie przedłuża terminu ich ważności; w miejsce tych, które utraciły ważność lub wymieniane są z innych powodów, wystawia się nowe.

   


   

  SKŁADANIE WNIOSKÓW I ODBIÓR PASZPORTÓW

   

  Złożenie wniosku o wydanie paszportu oraz odbiór paszportu następuje osobiście.

   

  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice wspólnie lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez notariusza polskiego albo przez nowozelandzkiego Notary Public (w tym przypadku dokument powinien zostać opatrzony specjalnym potwierdzeniem - Apostille).

   

  Do takiej zgody należy dołączyć poświadczoną notarialnie kopię polskiego paszportu lub dowodu osobistego drugiego rodzica. Jeżeli drugi rodzic nie jest obywatelem polskim należy załączyć poświadczoną notarialnie kopię ważnego paszportu zagranicznego lub innego ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. prawa jazdy).

   

  W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

   

  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

   

  Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej, która ukończyła 5 lat oraz osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie, jest wymagana ich obecność.

   

  Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

   

  W przypadku obywateli polskich mieszkających za granicą w znaczącej odległości od polskiego przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularnego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie paszportu. Wówczas paszport może zostać odesłany na wskazany adres w danym okręgu konsularnym (w przypadku Ambasady RP w Wellingtonie jest to teren Nowej Zelandii), z uwzględnieniem bezpieczeństwa przekazywanego dokumentu oraz osobistego odbioru przez zainteresowaną osobę.

  W takich przypadkach wymagana jest kurierska koperta zwrotna na przesyłkę poleconą (na podpis).

   


  OBOWIĄZEK WYMIANY DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

   

  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania następujących danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL, osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa powyżej, wynosi 90 dni.

   

  Dokument paszportowy traci ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych, o których mowa powyżej, albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.

   


  UTRATA DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

   

  Utratę dokumentu paszportowego należy zgłosić bezzwłocznie w najbliższym polskim urzędzie paszportowym osobiście na odpowiednim formularzu: Zgłoszenia terminu i okoliczności utraty paszportu.

  W celu potwierdzenia tożsamości osoby składającej zgłoszenie należy przedstawić ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

   

  Należy pamiętać:

  • dokument paszportowy traci ważność z dniem zawiadomienia organu paszportowego o jego utracie bądź zniszczeniu;
  • odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został uprzednio wydany;
  • jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.

  OPŁATY

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych

   

  Opłaty można wnosić w siedzibie Ambasady gotówką lub czekiem bankowym (czek wystawiony na "Polish Embassy").

   


  WNIOSKI PASZPORTOWE

   

  Wniosek paszportowy powinien być wypełniony przed umówioną wizytą w konsulacie.

   

  Wniosek o wydanie paszportu / paszportu tymczasowego - do pobrania

   

  Informacja o wypełnieniu wniosku o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego  - do pobrania

   

   


  UWAGA

   

  Przyjmowane są tylko wnioski zawierające komplet dokumentów.

   

  Okres oczekiwania na paszport 10-letni wynosi 6 - 8 tygodni. Paszporty po wydrukowaniu przesyłane są z Polski do Ambasady RP w Wellingtonie, w związku z tym nie jest możliwe określenie terminu ich doręczenia osobie aplikującej. O fakcie nadejścia paszportu osoby zainteresowane będą informowane pisemnie lub telefonicznie.

   

  Osoby dokonujące rezerwacji miejsc lub wykupujące bilety w celu odbycia podróży za granicę, przed otrzymaniem paszportu, czynią to na własną odpowiedzialność. Ambasada RP w Wellingtonie nie gwarantuje wydania i doręczenia paszportu na dzień żądany przez wnioskodawcę oraz nie odpowiada za szkody i koszty mogące powstać z powodu braku paszportu w dniu wyjazdu.

   

  W momencie wyjazdu z Polski paszport musi być jeszcze ważny przynajmniej 6 miesięcy.


  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: