close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PESEL

 • Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany numerem PESEL - jest to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, w którym sześć pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień), kolejne cztery - liczbę porządkową i płeć osoby, a ostatnia jest cyfrą kontrolną służącą do komputerowej kontroli poprawności nadanego numeru ewidencyjnego. Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

   

  Zasady i tryb nadawania numeru PESEL są określone u ustawie z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722).

   

  Numer PESEL nadaje się m.in. obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu - na wniosek konsula.

   

  UWAGA! Konsul nie występuje o nadanie numeru PESEL w innych sprawach niż w związku ze sprawą wydania paszportu/paszportu tymczasowego.

      

  WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL DLA OSÓB
  UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE PASZPORTU

   

  W celu nadania numeru PESEL osobie zamierzającej ubiegać się o wydanie paszportu, należy dostarczyć do Ambasady (osobiście lub za pośrednictwem poczty):

   

  1. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia wydany przez właściwy polski urząd stanu cywilnego;

   

  2. Odpis skrócony lub zupełny aktu małżeństwa, wydany przez właściwy polski urząd stanu cywilnego (bez względu na to, czy osoba zmieniła nazwisko w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nie zmieniła; dotyczy to w jednakowym zakresie kobiet, jak i mężczyzn);

   

  3. Umiejscowioną we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce decyzję dotyczącą zmiany imienia lub/i nazwiska (jeżeli osoba nosi inne imię lub nazwisko, niż to które widnieje w akcie urodzenia, a zmiana nastąpiła w inny sposób niż zawarcie małżeństwa);

   

  4. Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL (wniosek do pobrania);

   

  5. Fotokopię ważnego polskiego dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (dowodu osobistego, paszportu, poświadczenia posiadania obywatelstwa polskiego wydanego przez właściwego Wojewodę lub postanowienia Prezydenta RP o nadaniu obywatelstwa polskiego).

   

  Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu urodzenia (i odpowiednio – zagranicznego aktu małżeństwa).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: