close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • APLIKACJA PASZPORTOWA

 • NIE MA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU BIOMETRYCZNEGO BEZ POSIADANIA NUMERU PESEL. 

   

  Pełna informacja nt. numeru PESEL oraz sposobu jego uzyskania znajduje się w zakładce PESEL.

   

  Osoby nie posiadające numeru PESEL mogą złożyć aplikację paszportową dopiero po otrzymaniu informacji o nadaniu numeru PESEL.  

   

  1.  WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO (dostępny w Ambasadzie). 

   

  Wniosek paszportowy należy wypełnić na miejscu w Ambasadzie RP w Wellington. Do jego wypełnienia potrzebne są następujące dane dotyczące osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, nazwisko poprzednio używane w przypadku zmiany, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, obywatelstwo, numer PESEL, adres stałego zamieszkania za granicą, ostatni adres zamieszkania w Polsce, rysopis (wzrost w centymetrach, kolor oczu oraz znaki szczególne), seria i numer ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz data jego wydania i nazwa urzędu wydającego.

   

  UWAGA: Wszystkie rubryki należy wypełnić czytelnie, pismem naśladującym druk. Prosimy nie wpisywać niczego na stronach zatytułowanych „ADNOTACJE URZĘDOWE" i nie wypełniać pól „data i podpis osoby odbierającej paszport" oraz „data i podpis przyjmującego podanie".

   

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu podpisuje wniosek w dwóch miejscach: w polu „podpis wnoszącego podanie" oraz w ramce pod zdjęciem. Podpis w ramce pod zdjęciem nie może wychodzić poza ramkę, ani dotykać linii ramki. Podpis ten będzie skanowany i umieszczony w nowym paszporcie.

  W przypadku osób niepełnoletnich, w ramce pod zdjęciem podpis składają osoby powyżej 13 roku życia, w przypadku dzieci do lat 13. ramka pozostaje pusta; w polu „podpis wnoszącego podanie" podpisują rodzice, przedstawiając do wglądu swoje polskie paszporty.

   

  2. JEDNA AKTUALNA FOTOGRAFIA PASZPORTOWA WYKONANA W CIĄGU OSTATNICH 6 MIESIĘCY

   

  Format zdjęcia: kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Twarz musi być równomiernie oświetlona. Należy unikać refleksów, cieni na twarzy oraz efektu „czerwonych oczu".

   

  Tło: białe lub jasne jednorodne pozbawione cieni i elementów ozdobnych. Zaleca się kolor biały lub  jasnoszary.  Zdjęcie  musi  pokazywać tylko osobę fotografowaną (żadne inne osoby lub przedmioty nie mogą być widoczne).

   

  Ostrość  i  kontrast: twarz  we  wszystkich  obszarach  musi  być  odwzorowana  ostro i odpowiednio kontrastowa.

   

  Jakość zdjęcia: zdjęcie  powinno  być wykonane - zwłaszcza przy zdjęciach z aparatu cyfrowego - na papierze  wysokiej  jakości  o dużej rozdzielczości, nie może posiadać załamań i zabrudzeń. Zdjęcie musi być neutralne kolorystycznie, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.

   

  Zdjęcia dzieci: przy  fotografiach  dzieci  należy  zwrócić szczególną uwagę na to, aby tło zdjęcia było jednorodne  i  jasne  (bez  innych osób w  kadrze)  podczas  wykonywania  zdjęcia;  dziecko musi mieć zamknięte   usta,   twarz   dziecka   nie   może   być  zasłonięta;  na fotografii  dziecko  nie  może  mieć dodatkowych  przedmiotów  przy  twarzy (np. zabawki).  

   

  W  przypadku  dzieci  do lat 5 dopuszczalne są niewielkie odstępstwa od określonych powyżej zaleceń.

   

  Zdjęć nie należy przyczepiać do kwestionariuszy paszportowych.

   

  ZDJĘCIA NIESPEŁNIAJĄCE WYMIENIONYCH WARUNKÓW NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

   

  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku, ubiegająca się o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego, może złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 lat oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

   

  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, ubiegająca się o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego, może złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Osoba, ubiegająca się o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnej z przepisami w zakresie wizerunku, może złożyć fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

   

  3. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY POSIADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO 

   

  Dokumentem potwierdzającym posiadanie obywatelstwa polskiego jest ważny dowód osobisty, ważny paszport, poświadczenie obywatelstwa polskiego wydane przez właściwego Wojewodę lub postanowienie Prezydenta RP o nadaniu obywatelstwa polskiego.  

  Jeżeli dane zawarte w dokumentach składanych przez osobę lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby – organ paszportowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach może żądać przedłożenia w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz. 161).

   

  4. POLSKI PASZPORT AKTUALNIE POSIADANY

   

  Przy składaniu wniosku należy okazać aktualnie posiadany dokument paszportowy, a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego – złożyć zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego (formularz dostępny w urzędzie konsularnym). Dotyczy to również dokumentu, którego ważność upłynęła.

   

  5. NUMER PESEL

   

  Pełna informacja nt. numeru PESEL oraz sposobu jego uzyskania znajduje się w zakładce PESEL

   

  6. ODPIS SKRÓCONY LUB ZUPEŁNY AKTU URODZENIA WYDANY PRZEZ POLSKI URZĄD STANU CYIWLNEGO 


  Dotyczy osób ubiegających się o dokument paszportowy za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL.

   

  7. ODPIS SKRÓCONY LUB ZUPEŁNY MAŁŻEŃSTWA WYDANY PRZEZ POLSKI URZĄD STANU CYWILNEGO

   

  W przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą. 

   

  Dotyczy to również wszystkich kobiet zamężnych, które przyjęły nazwisko męża, jeżeli małżeństwo zawarte było za granicą i nie zostało umiejscowione w polskich księgach stanu cywilnego (patrz: informacja dot. umiejscawiania zagranicznych dokumentów stanu cywilnego w dziale "Sprawy prawne").

   

  8. WAŻNY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM 


  W przypadku, kiedy podlegający wymianie paszport utracił ważność lub wygląd właściciela paszportu uległ znaczącej zmianie, należy przedstawić do wglądu inny, ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

   

  9. OPŁATA PASZPORTOWA 

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych

   

  Opłaty można wnosić gotówką lub czekiem.

   

  10. KOPERTA ZWROTNA NA PRZESYŁKĘ KURIERSKĄ REJESTROWANĄ (ZA PODPISEM) 

   

  11. Dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulg lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłat – w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu.

   

  UWAGA

  Przyjmowane są tylko wnioski zawierające komplet dokumentów.

  Okres oczekiwania na paszport 10-letni wynosi 6 - 8 tygodni. O fakcie nadejścia paszportu osoby zainteresowane będą informowane pisemnie lub telefonicznie.

  Osoby dokonujące rezerwacji miejsc lub wykupujące bilety w celu odbycia podróży za granicę przed otrzymaniem paszportu czynią to na własną odpowiedzialność. Ambasada RP w Wellington nie gwarantuje wydania i doręczenia paszportu na dzień żądany przez wnioskodawcę oraz nie odpowiada za szkody i koszty mogące powstać z powodu braku paszportu w dniu wyjazdu.

   

  WAŻNE: W momencie wyjazdu z Polski paszport powinien być jeszcze ważny przynajmniej 6 miesięcy.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: