close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY WIZOWE

 • W dniu 21 grudnia 2007 roku Polska dołączyła do strefy Schengen (obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych) i rozpoczęła wydawanie wiz Schengen.

   

  Wiza Schengen jest ważna w następujących 25 krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Norwegia i Islandia.

   

  Wiza Schengen wydana przez Ambasadę lub Konsulat jednego z powyżej wymienionych państw pozwala jej posiadaczowi na swobodne poruszanie się po terytorium wszystkich z nich.

   

  Nie jest wymagane od obywateli Australii i Nowej Zelandii posiadanie wizy przy pobytach w Polsce do 90 dni (Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001).

   

  Okres ważności wizy Schengen nie przekracza 90 dni.

   

  Możliwość wjazdu do strefy Schengen w ruchu bezwizowym nie daje prawa do podjęcia pracy w strefie Schengen. 


   

  Gdzie należy złożyć wniosek wizowy:

   

  • Cudzoziemiec udający się tylko do jednego z krajów strefy Schengen powinien złożyć wniosek wizowy w Ambasadzie lub Konsulacie tego kraju.
  • Cudzoziemiec udający się do kilku krajów strefy Schengen, powinien złożyć wniosek wizowy w Ambasadzie lub Konsulacie kraju będącego głównym celem jego podróży (o najdłuższym okresie pobytu).
  • Cudzoziemiec udający się do kilku krajów strefy Schengen, z których żaden nie stanowi jego głównego celu podróży, powinien złożyć wniosek wizowy w Ambasadzie lub Konsulacie kraju, w którym nastąpi wjazd do strefy Schengen.
  • Cudzoziemiec zwolniony z posiadania wizy do kraju, w którym nastąpi wjazd do strefy Schengen oraz planujący podróż do krajów strefy Schengen, przy wjeździe do których nie jest zwolniony z powyższego obowiązku - jest zobowiązany do złożenia wniosku wizowego w Ambasadzie lub Konsulacie kraju Schengen, który wymaga od niego wizy.
  • W niektórych krajach Schengen istnieje obowiązek osobistego stawiennictwa w Ambasadzie lub w Konsulacie celu złożenia wniosku wizowego. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w Ambasadach i Konsulatach poszczególnych państw strefy Schengen.

  Wiza tranzytowa lotniskowa (Wiza Schengen Kategorii A)

   

  Wiza Kategorii A upoważnia jej posiadacza do wejścia na teren strefy tranzytowej lotniska międzynarodowego, pozostania tam i wylotu w okresie nieprzekraczającym 2 dni licząc od dnia przekroczenia strefy Schengen. Wiza lotniskowa jest wydawana cudzoziemcowi, który wykaże, że jego pobyt w strefie tranzytowej lotniska międzynarodowego jest niezbędny w celu realizacji podróży samolotem.

   

  Uwaga!

   

  Przed zakupem biletu lotniczego należy sprawdzić, czy jest konieczna zmiana terminalu podczas przesiadki, ponieważ wiza tranzytowa nie pozwala na opuszczenie strefy tranzytowej terminalu, na który nastąpił przylot, nawet w celu udania się do innego terminalu w celu realizacji kolejnego połączenia lotniczego.

   

  Lista krajów, których obywatele są obowiązani do uzyskania wizy tranzytowej lotniskowej nawet w przypadku nieopuszczania strefy tranzytowej lotniska międzynarodowego w Polsce podczas planowanej przesiadki dostępna jest pod linkiem: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/schengen_area_en.pdf

   


  Wiza tranzytowa (Wiza Schengen Kategorii B)

   

  Jeśli tranzyt stanowi jedyny cel wjazdu do strefy Schengen (np. przejazd przez terytorium Polski jest najkrótszą i najwygodniejszą drogą z jednego kraju spoza strefy Schengen do drugiego kraju spoza strefy Schengen), to może zostać wydana Wiza Tranzytowa (jednokrotna, dwukrotna lub wielokrotna, w zależności od trasy podróży).

   

  Wiza tranzytowa upoważnia jej posiadacza do podróży poprzez strefę Schengen w drodze do kraju docelowego przy wykorzystaniu samolotu, samochodu, pociągu, autobusu lub innego środka transportu, w okresie nieprzekraczającym 5 dni, licząc od dnia pierwszego wjazdu do strefy Schengen. Osoby ubiegające się o wydanie wizy tranzytowej powinny posiadać zezwolenie na wjazd do kraju docelowego lub też do kraju graniczącego ze strefą Schengen.


  Wiza krótkoterminowa turystyczna, w odwiedziny, biznesowa (Wiza Schengen Kategorii C)

   

  Wiza kategorii C upoważnia jej posiadacza do wjazdu na obszar strefy Schengen w celu: turystycznym, odwiedzenia rodziny/przyjaciół, biznesowym, udziału w imprezach sportowych lub kulturalnych - na czas nieprzekraczający 90 dni.

   

  Wiza ta może zostać wydana z jednokrotnym, dwukrotnym lub wielokrotnym prawem do wjazdu do strefy Schengen. Pobyt w strefie Schengen na jej podstawie nie może przekroczyć 90 dni (w każdym okresie 6-miesięcznym w ciągu ważności wizy) licząc od dnia pierwszego wjazdu do strefy Schengen.

   

  Powyższa wiza nie daje prawa do podjęcia zatrudnienia w strefie Schengen.

   

  Uwaga! Wobec obywateli Australii, Nowej Zelandii oraz wielu innych państw przy pobytach do 90 dni nie jest wymagana wiza (więcej informacji).

   

  Posiadacze paszportów nowozelandzkich mogą wjeżdżać do strefy Schengen, w tym do Polski, bez konieczności ubiegania się o wizę, jeżeli ich pobyt nie przekracza  90 dni w okresie 6 miesięcy licząc od daty pierwszego wjazdu do strefy Schengen.

   

  Uwaga!

   

  Prosimy o upewnienie się, że paszport będzie jeszcze ważny co najmniej przez 3 miesiące licząc od daty planowanego wyjazdu ze strefy Schengen.

   

  Wizy Schengen nie są wydawane, jeśli wnioskodawca planuje pobyt w kraju należącym do strefy Schengen przekraczający 90 dni.


  Wiza długoterminowa (Krajowa kategorii D)

   

  Przy planowanych pobytach w Polsce przekraczających 90 dni w celach biznesowych, kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz w celu wykonywania pracy, wymagane jest uzyskanie wizy krajowej długoterminowej (Kategorii D). Powyższa wiza uprawnia do pobytu jedynie na terytorium Polski (nie jest to wiza Schengen), jednakże uprawnia jej posiadacza do odbycia jednorazowego tranzytu przez kraj Schengen w trakcie podróży do Polski. Wiza uprawnia do pobytu w Polsce w okresie wskazanym w wizie (nieprzekraczającym 365 dni). Wiza może zostać wydana z prawem jednokrotnego, dwukrotnego oraz wielokrotnego wjazdu do Polski, a jej okres ważności nie może przekroczyć 5 lat. Wiza ta nie jest zezwoleniem do podjęcia w Polsce pracy.

   

  Wymagania ogólne:

   

  Zgodnie z obowiązującą Ustawą o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175) wszystkie wnioski wizowe powinny zostać złożone osobiście w Ambasadzie RP w Wellingtonie.

   

  UWAGA!

   

  Wizy nie mogą zostać wydane na więcej niż 3 miesiące przed datą planowanej podróży. Wnioski złożone wcześniej nie zostaną rozpatrzone.


  ELEKTRONICZNA APLIKACJA WIZOWA

   

  Złożenie wniosku wizowego w każdym polskim urzędzie konsularnym, musi być poprzedzone elektroniczną rejestracją wniosku wizowego, zarówno o wizę Schengen, jak i wizę krajową. Dostęp do rejestracji internetowej znajduje się pod adresem: www.e-konsulat.gov.pl

   

  Znajdą tam Państwo również szczegółowe informacje dotyczące procedur wizowych i wypełniania wniosków w formie elektronicznej. 


  INFORMACJE DODATKOWE

   

  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia 2017 roku wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej.

   

  Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie UE obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest odpowiedzią na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

   

  Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa UE, czyli m.in. obywatele polscy, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Od piątku 7 kwietnia 2017 r. każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. Zaostrzenie przepisów oznacza, że oprócz weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby przekraczającej granicę strefy Schengen oraz weryfikacji autentyczności i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, każdy podróżny będzie sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich UE.

   

  Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej w punktach przekroczenia granicy Polski  (w przypadku granic z państwami spoza strefy Schengen) i może ją wydłużyć. Aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian sytuacja będzie na bieżąco monitorowana przez polską Straż Graniczną i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: