close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PROGRAM "ZWIEDZAJ I PRACUJ"

 • Polsko-nowozelandzka umowa Working Holiday Scheme (WHS) została podpisana 9 maja 2008 r. a weszła w życie 15 lutego 2010. Program WHS umożliwia polskiej i nowozelandzkiej młodzieży w wieku 18 - 30 lat spędzenie wakacji w Nowej Zelandii lub w Polsce w połączeniu  z legalną pracą zarobkową.

   

  Umowa stanowi ramy dla współpracy pomiędzy Polską a Nową Zelandią, mającej na celu wspomaganie przepływu osób zamierzających odwiedzić drugie państwo w celach turystycznych. Z inicjatywą zawarcia umowy wystąpiła strona nowozelandzka, przedstawiając jej projekt. Strona nowozelandzka zaproponowała przyjęcie rozwiązań, które są z powodzeniem stosowane we współpracy z innymi krajami. Nowa Zelandia ma podpisane umowy Working Holiday Scheme z 26 państwami, w tym z 14 państwami europejskimi. Umowa jest jednym z elementów mających na celu wspomaganie przepływu osób pomiędzy Polską a Nową Zelandią, jako zjawiska sprzyjającego różnorodności kulturowej oraz rozwijaniu kontaktów międzyludzkich.
   
  Umowa stwarza możliwości ułatwień dla obywateli obu krajów, pozwalając na łączenie pobytu wypoczynkowego, pogłębiania znajomości języka i kultury drugiego państwa z możliwością podejmowania pracy zarobkowej, która ma charakter dodatkowy w stosunku do głównego - turystycznego, kulturoznawczego celu pobytu i ma służyć uzupełnieniu środków finansowych.
  Postanowienia umowy dotyczą kwestii związanych z zapewnieniem możliwości wjazdu, pobytu oraz ewentualnego podejmowania zatrudnienia przez obywateli Nowej Zelandii na terytorium Rzeczypospolitej.
   
  Postanowienia umowy mają na celu uproszczenie procedury dopuszczenia obywateli obu krajów do rynku pracy i umożliwienie podejmowania krótkoterminowego zatrudnienia.  Aby być uprawnionym do udziału w Programie Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), należy spełniać określone w umowie warunki:

   

  •  turystyczny cel pobytu: podjęcie zatrudnienia ma charakter dodatkowy i nie stanowi głównego celu wizyty;
  • wiek od 18 do 30 lat w dniu złożenia wniosku;
  • posiadanie biletu powrotnego lub środków finansowych wystarczających na jego zakup;
  • posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania. Dla uczestników programu typu Working Holiday Scheme ustanowiony obecnie przez Nową Zelandię poziom wymaganych środków finansowych jest niższy niż dla innych osób podróżujących do Nowej Zelandii, co odzwierciedla możliwość podjęcia pracy w celu częściowego utrzymania (4200 dolarów);
  • ubezpieczenie na wypadek choroby i leczenia szpitalnego na okres pobytu, a także spełnienie wymogów zdrowotnych dotyczących wjazdu na terytorium Nowej Zelandii.

  Po wystąpieniu ze stosownym wnioskiem do przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego drugiego państwa, zainteresowanemu udziałem w Programie zostanie udzielona wiza oraz zapewniona możliwość podjęcia pracy.  Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający czasową wizę wydaną zgodnie z Umową, będzie mógł przebywać w Nowej Zelandii oraz podejmować płatne zatrudnienie zgodnie z warunkami Umowy przez okres nie dłuższy, niż dwanaście miesięcy od dnia wjazdu do Nowej Zelandii.
   
  Skutki zawarcia Umowy mają głównie wymiar społeczny: wpłynie ona na pogłębianie wiedzy o polskiej kulturze i społeczeństwie przez młodych obywateli Nowej Zelandii, a także przybliży kulturę i styl życia w Nowej Zelandii uczestnikom programu z Polski.


  W zakresie skutków gospodarczych i politycznych zawarcie Umowy może przyczynić się do promocji obu krajów i wpłynąć w przyszłości na rozszerzenie współpracy, głównie kulturalnej i gospodarczej. W wymiarze politycznym, umocni bardzo dobre wzajemne relacje między Polską a Nową Zelandią. Polskiej oraz obywateli polskich w Nowej Zelandii.

   

  Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy chcą wziąć udział w programie proszeni są o aplikowanie poprzez Ambasadę NZ w Warszawie lub online, bezpośrednio na stronach Immigration New Zealand.

   

  Obywatele Nowej Zelandii zainteresowani programem proszeni są o aplikowanie poprzez Ambasadę RP w Wellingtonie lub inną polską placówkę dyplomatyczno-konsularną na świecie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: