close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYMAGANE DOKUMENTY

 • W celu uzyskania wizy wymagane są następujące oryginalne DOKUMENTY:

   

  1. Ważny i podpisany paszport lub inny dokument podróży - paszport musi być ważny przez okres co najmniej 3 miesięcy licząc od planowanej daty opuszczenia strefy Schengen oraz musi posiadać co najmniej jedną stronę pustą (nie licząc stron dotyczących uwag urzędowych itp.).

   

  2. Wniosek wizowy - wypełniony w drodze rejestracji elektronicznej (e-konsulat.gov.pl) podpisany przez wnioskodawcę. Wszystkie wnioski wizowe niespełniające tych wymagań zostaną zwrócone wnioskodawcom.

   

  3. Jedna kolorowa fotografia - zdjęcie całej twarzy o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy  i umożliwiające jednoznaczną identyfikację wnioskodawcy. Obraz na zdjęciu musi pokazywać całą głowę i górną część szyi, prawa i lewa strona twarzy musi być dobrze widoczna (zdjęcie musi pokazywać front osoby fotografowanej z twarzą skierowaną prosto w obiektyw aparatu.). Wysokość twarzy (od linii włosów do czubka brody) musi zajmować 70-80% zdjęcia, tj. 31-36mm. Przy dużej objętościowo ilości włosów należy zwrócić uwagę, aby głowa była w pełni odwzorowana, przy założeniu, że wymiar twarzy nie będzie pomniejszony (część fryzury może znaleźć się poza kadrem). Wysokość twarzy nie może być mniejsza niż 31mm. Oczy powinny znajdować się na wysokości 20-30mm od dolnej krawędzi zdjęcia (w przypadku dzieci do 11. roku życia dolna granica może zostać przesunięta do 15mm). Osoba fotografowana musi mieć naturalny wyraz twarzy z zamkniętymi ustami. Oczy muszą być otwarte, wyraźnie widoczne (nie mogą być zakryte przez włosy lub okulary). Tło - białe lub jasne jednorodne pozbawione cieni i elementów ozdobnych. Zdjęcie musi pokazywać tylko osobę fotografowaną (żadne inne osoby lub przedmioty nie mogą być widoczne). Twarz we wszystkich obszarach musi być odwzorowana ostro i odpowiednio kontrastowa oraz być równomiernie oświetlona. Należy unikać refleksów, cieni na twarzy oraz efektu czerwonych oczu.
  Osoby w okularach - oczy muszą być dobrze widoczne, kant szkieł i oprawki nie mogą zakrywać oczu. Okulary nie mogą posiadać szkieł barwionych lub przeciwsłonecznych. Osoba fotografowana nie może być w nakryciu głowy, chyba że nakrycie noszone jest z powodów religijnych, jednak nawet w takich przypadkach cała twarz (od brody do końca czoła) musi być dobrze widoczna. Zdjęcie powinno być wykonane na papierze wysokiej jakości o dużej rozdzielczości, nie może posiadać załamań i zabrudzeń. Zdjęcie musi być neutralne kolorystycznie, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.

   

  4. Dokumenty poświadczające deklarowany cel podróży wnioskodawcy (zgodnie z rodzajem wizy):

   

  • turystyczny, odwiedziny rodziny/przyjaciół - potwierdzona rezerwacja hotelowa na cały okres deklarowanego pobytu lub zaproszenie zarejestrowane we właściwym Urzędzie Wojewódzkim (formularze są dostępne w Urzędach Wojewódzkich w Polsce);
  • biznesowy - pismo z wysyłającej firmy zawierające szczegóły dot. charakteru podróży i zobowiązanie do pokrycia wszystkich kosztów oraz pismo ze współpracującej polskiej firmy;
  • udział w imprezach kulturalnych, gospodarczych, politycznych, naukowych oraz sportowych - zaproszenie lub informacja od organizatorów skierowana bezpośrednio do wnioskodawcy;
  • działalność naukowa, szkolenia, nauczanie - pismo poświadczające udział w tego rodzaju działalności od polskiej organizacji;
  • studia - zaświadczenie o przyjęciu na studia oraz dowód wniesienia opłaty za pierwszy rok studiów;
  • praca (za wynagrodzeniem) - zezwolenie na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane.

  5. Szczegółowy plan podróży wraz z potwierdzoną rezerwacją biletów na całą podróż lub potwierdzoną notarialnie fotokopią biletu lotniczego (w przypadku lotniczych biletów elektronicznych należy okazać potwierdzenie wykupu powyższego biletu).

   

  6. Dowód posiadania ubezpieczenia zdrowotnego na sumę nie mniejszą niż 30.000 EURO na cały okres planowanego pobytu w strefie Schengen niezależnie od celu podróży - w celu pokrycia wszelkich niespodziewanych wydatków medycznych związanych z hospitalizacją lub koniecznością repatriacji.

   

  7. Dowód posiadania wystarczających środków finansowych - wyciąg bankowy za okres ostatnich 3 miesięcy (oryginał lub potwierdzona notarialnie kopia; wydruki internetowe powinny zostać ostemplowane i podpisane przez bank) lub Zaproszenie zarejestrowane we właściwym Urzędzie Wojewódzkim (formularze są dostępne w Urzędach Wojewódzkich w Polsce).

   

  8. Zaświadczenie o zatrudnieniu od obecnego pracodawcy lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki ze szkoły/uniwersytetu.

   

  9. Ważna wiza nowozelandzka/paszport z prawem powrotu do Nowej Zelandii.

   

  10. Jeśli wnioskodawca nie ma ukończonych 18 lat, pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego (podpisy na dokumencie muszą zostać poświadczone notarialnie).

   

  11. Zaadresowana i opłacona koperta zwrotna w celu odesłanie paszportu pocztą rejestrowaną (jeśli wnioskodawca pragnie, by paszport został odesłany pocztą). Paszporty wnioskodawców, którzy nie dopełnią powyższych formalności, zostaną odesłane zwykłą pocztą na ich ryzyko.

   

  12. Opłata wizowa (wg Tabeli Opłat Konsularnych) - opłata musi zostać uiszczona w dolarach nowozelandzkich z góry. Opłaty można wnosić gotówką lub czekiem. Opłaty nie podlegają zwrotowi i mogą zostać zmienione bez wcześniejszej notyfikacji.

   

  UWAGA!

  Aplikacje wizowe składane są osobiście.

   

  Dostarczenie do Ambasady wszystkich wymienionych powyżej dokumentów nie stanowi automatycznej gwarancji wydania wizy - Ambasada zastrzega sobie prawo do domagania się okazania innych dokumentów oraz odbycia z wnioskodawcą osobistej rozmowy w  Ambasadzie.

   

  Wizy są zazwyczaj wydawane w okresie do 2 tygodni licząc od daty złożenia kompletnego wniosku wizowego.

  Decyzja dotycząca czasu trwania rozpatrzenia wniosku wizowego jest każdorazowo podejmowana przez Konsula w zależności od rodzaju wizy, o jaką ubiega się osoba wnioskująca, jej obywatelstwa, dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz okresu w roku, w którym złożono wniosek wizowy (czy jest to okres wakacyjny).

  Ambasada nie może przyspieszyć procedury wizowej w poszczególnych przypadkach: obowiązek złożenia wniosku wizowego w terminie umożliwiającym realizację zaplanowanej podróży spoczywa całkowicie po stronie wnioskodawcy.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: